Gap Gençlik Evleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde toplam 9 tane “Gençlik Evi” bulunmaktadır.
 
GEREKÇE
GAP Bölgesinde yaşayan gençlerin aktif bir vatandaş olabilecekleri, sosyal ve eğitsel açıdan kişisel gelişimlerine katkı sunacak çalışmalar yapabilecekleri bir yapı oluşturmak.
 
Gençlik toplumların en aktif kesimini ve değişimlerin dinamizmini oluşturmaktadır. 15-24 yaş arasındaki genç nüfus oranı ülke genelinde %18, Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nde ise %20´dir (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2007).
 
Genç nüfus, yetersiz eğitim ve mesleki öğretim olanakları, yüksek düzeyde işsizlik, sosyal ve kültürel etkinlikler ve boş zamanları değerlendirme ortamlarının yetersizliğinden olumsuz yönde etkilenmektedir. Gençler, kendilerini ifade etmek için uygun araç ve mekanizmalara ihtiyaç duymaktadırlar.
 
Sürdürülebilir sosyo-ekonomik gelişmenin elde edilmesinde, gençlerin toplumsal süreçlere katılımının arttığı, karar alma süreçlerinde daha aktif bir birey olarak yer aldıkları yapıların güçlendirilmesi gerekmektedir. Gençleri taraf olarak görmek, onlara inisiyatif vermek yani şans tanımak, değişim süreci yaşayan ve kalkınma sorunları bulunan toplumlarda, değişimin daha sancısız gerçekleşmesi için aracı olarak görünmektedir.
 
Gençlerin dünya bakışı kazanmaları, dünyanın geri kalanı bütünleşmeleri ve toplumsal olaylara karşı duyarlılık kazanmaları arzulanmaktadır.
 
HEDEF GRUP
 
Projenin hedef grubunu 15-30 yaş arası gençler ve gençlik alanında çalışanlar oluşturmaktadır. Bunlar;
 • Sosyal-kültürel programlar ile tüm gençlik katmanlarını,
 • Ulusal ve uluslar arası değişim programları ile tüm gençleri,
 • Mesleki beceri kazandırıcı programlar ile işsiz gençler ve çalışan gençlerin uzmanlaşmaları,
 • Kendi işini kur programları ile potansiyel girişimci gençler.
AMAÇLAR
 
·GAP Bölgesinde gençlik sorunlarını her düzeyde dile getirmek ve gençlerin bakış açısından bunlara yönelik çözümler üretmek,
·Gençlerin karar alma süreçlerine ve toplusal yaşamda etkin katılımlarını sağlamak,
·Gençlerin dünya gençliğiyle ortak çalışmalar yapabilecekleri fırsatlar yaratmak,
·Yerel, ulusal ve uluslararası aktiviteler düzenleyerek gençlerin aktif katılımını sağlamak, gençlere aktif vatandaşlık duygusu kazandırmak,
· Gençlerin sosyal gelişimlerini desteklemek ve mesleki becerilerini geliştirmek,
·Gençlerin toplumsal sorunlar karşısında duyarlılığını artırarak toplumsal bir aktör işlevi görmelerine yardımcı olmak,
·Gençlik Evlerinin; kurumsallaşma süreci tamamlanarak, yereldeki yapılan/yapılacak gençlik çalışmalarının gerçekleştirildiği bir platform haline getirmek, bölgedeki gençlik kuruluşları ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında bilgi akışını sağlamak.
·Gençlik Evlerini, gençlerin zamanların etkin kullanmayı öğrendikleri, sosyal açıdan kendilerine rahat hissettikleri, aktif bir birey olabildikleri yapılar olmak.
 
 
GENÇLİK VE KÜLTÜR EVLERİNİN ORGANİZASYON YAPISI
 
1. İl Asistanı
 
Proje kapsamında oluşturulan Gençlik Evleri’nde en az üniversite mezunu bir genç sorumlu olarak çalışmaktadır. İl asistanı olarak adlandırılan bu gençler çalışmaların etkin şekilde yürütülmesini, gençlerin aktifleştirilmesine öncülük ederek, kurumlarla işbirliklerini geliştirmektedir.
 
İl Asistanları merkezlerin koordinasyonunu sağlayarak, gençlerin işlerini kolaylaştırmaya çalışan kişilerdir.
 
2. Yürütme Kurulu
 
Gençlerin katılımcı mekanizmalarda yer almasını sağlamak ve kendi kendilerini yönetme kapasitelerini geliştirmek amacıyla, 5 ya da 7 kişiden oluşan, gençlik evlerine üye gençlerin seçimi ile görev başına gelerek oluşturulmuş kuruldur.
 
3. Danışma Kurulu
 
Faaliyetlerin etkin ve katılımcı bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, yerel yönetim, mülki amirler, yerel sivil toplum örgütleri ve kamu kurum temsilcilerinden oluşan kuruldur. Danışma Kurulları, yerel çalışmalarda gençlere destek olmakta ve ayni katkıların bulunmasında yardımcı olmaktadırlar.
 
PROJENİN AŞAMALARI
 
 I. Aşama: GAP BKİ, UNDP, Habitat İçin Gençlik Derneği
 
GAP BKİ, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat İçin Gençlik Derneği’nin ortaklığı, İsviçre Hükümetinin fon desteği ve Valiliklerin işbirliği ile proje Mayıs 2001-Ağustos 2006 tarihleri arasında hayata geçirilmiştir. Bu dönemde tam donanımlı Gençlik Evleri kurulmuş ve hedefler çerçevesinde faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
 
II. Aşama: GAP BKİ ve Pepsi Cola
 
Proje Pepsi Cola’nın finansörlüğünde Valiliklerin işbirliği ile GAP BKİ tarafından yürütülmüştür. “Gençliğe Değer” sloganı ile Eylül 2006-Aralık 2008 tarihleri arasında mevcut faaliyetlerin devamı ve etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi amaçlanmıştır. 
 
III. Aşama: GAP BKİ
 
Ocak 2009 tarihinden bu yana proje Valiliklerin desteği ile GAP BKİ tarafından yürütülmektedir.
 
GENÇLİK VE KÜLTÜR EVLERİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
 
Proje kapsamında, 'kapasite geliştirme', 'sosyal ve kültürel', 'istihdam' ve 'toplumsal duyarlılık' programları yürütülmektedir. Bu faaliyetlerle yaklaşık 120.000 gence ulaşılmıştır.
 
1) Kapasite Geliştirme Programları

 
Bu programla gençlerin kendilerinin ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim almaları ve kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır.
 
 • Bilgisayar, ingilizce, bilgisayarlı muhasebe, grafik, tasarım, resim, müzik, fotoğraf, ÖSS, KPSS vb kurslar, 
 • Tiyatro, halkoyunları, modern danslar, el sanatları vb. kurslar,      
 • Proje yazma ve uygulama eğitimleri
 • Kariyer planlama ile özgeçmiş hazırlama, liderlik, iletişim, takım çalışması, gönüllülük vb. eğitimler
 • Ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılım
 • Bilişim Akademileri
 
2) Sosyal-Kültürel Programlar
 
Bu programların temel amacı gençlerin serbest zamanlarını daha verimli kullanmalarını, eğlenirken öğrenmelerini, yenilikçi vizyon kazanmalarını ve gençler arasında sosyal bağların güçlenmesini sağlamaktır.
 
 • Film, sinema ve tiyatro gösterimleri
 • Müzik ve şiir dinletileri
 • Turnuvalar, yarışmalar
 • Sergiler
 • Doğa sporları
 • Gençlik Şölenleri
 • Gençlik Festivali
 
3) İstihdam Programları
 
Gençlerin iş bulmasını veya kurmasını kolaylaştıracak mesleki beceri artırıcı faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasıdır.  
 
·         Mesleki Eğitimler
·         Staj Programı
·         E-Koçluk
·         YASED Koza Staj Projesi
 
4) Toplumsal Duyarlılık Programları
 
Bu programların amacı gençlerin gönüllü çalışmalara katılan bilinçli yurttaş konumuna getirmektir. Böylelikle gençlerin kamu, yerel yönetimler, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmaları ve ulusal kalkınmaya katkı verme bilinçlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
 
 • Köy okulları düzenlemeleri
 • Rehberlik-Danışmanlık hizmetleri
 • Panel, seminer ve konferanslar
 • İnsan hakları, temel hak ve özgürlükler eğitimleri
 • Okullarda cinsel sağlık ve çevre eğitimleri
 • Kitap, giyim, kırtasiye, ilaç vb. kampanyalar
 • Ağaçlandırma çalışmaları
 
ELDE EDİLEN KAZANIMLAR


Bu proje gençler tarafından yürütülmekte, projenin planlama ve uygulama aşamasında gençler yer almaktadırlar. Bu durum gençlerin kendilerine olan özgüven duygusunu artırmış ve inisiyatif almaya başlamışlardır. Diğer bir değişim ise gençliğin toplumun geri kalan kesimleri ile iletişimi güçlenmiştir. Çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar için projeler geliştirilip uygulanmıştır.
 
Gençler gerçekleştirdikleri projelerle toplumsal bir bakış açısı kazanmış, edindikleri bu kazanımlarla yerel ile ulusal ve uluslar arası kuruluşlar arasında köprü olmayı başarmış, yerellerin dünyaya açılan penceresi olmuşlardır.
 
Proje uygulanma döneminde aşağıdaki somut başarılar elde edilmiştir:
 
·         Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde (Johannesburg, 2002) Türkiye’den katılan en iyi 23 uygulamadan biri olarak sunulmuştur,
·         Küresel Gençlik Forumu (UNEP), en başarılı altı projeden biri (Danimarka, 2002),
·         3. Dünya Su Formu’nda (Kyoto, 2003) Dünyanın en iyi 150 projesinden biri seçilmiştir,
·         Mardin Gençlik ve Kültür Evine, Gönüllü Kuruluşlar Ulusal Kadın Sağlığı Komisyonu (KASAKOM) tarafından “Milenyum Gençlik Ödülü” verilmiştir,
·         Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki ilk gençlik çalışması olarak başlamıştır. Bu projeden sonra bölgede onlarca gençlik kuruluşu kurulmuş ve yüzlerce gençlik çalışması yapılmıştır.
·         Gençlik ve Kültür Evlerinin kurumsallaşması, hak temelli çalışmaları daha etkinleştirmek, farklı platformlarda temsil kimliği edinmek için dernekleşmişlerdir. Projenin uygulandığı 9 ilde dernekler kurulmuştur.  
 
 
GAPGENÇ Festivali

www.gapgenc.org
GAP Gençlik Evlerinin yaptığı en büyük en büyük aktivitelerinden birisi bu sene 5.’sini 10-13 Mayıs 2013 tarihleri arasında Adıyaman’da yapılacak olan GAPGenç Festivali’dir. Bu festival ile bölgesel, ulusal, uluslararası boyutta gençler arasında bir diyalog geliştirilmesini, farklı ülkelerden farklı kültür ve tecrübelere sahip gençlerin yapılacak aktivitelerle kaynaşmasını, gençler arasında hoşgörüyü artırmayı amaçlıyoruz. 
 
Festivalin bölgesel anlamdan öte evrensel önemi; gençlere yeni bakış açısı kazandırması, birbirleriyle fikir alışverişi içinde olmaları, iletişim ve işbirliği gibi kavramları geliştirebilmelerini sağlamasıdır. Festival; gençleri, gençlik kuruluşlarını, genç sanatçıları ve eğitmenleri bir araya getirerek; birbirlerini kültürel, sanatsal ve sosyal değerleriyle daha yakından tanımalarına, birbirleriyle bilgi ve birikimlerini paylaşmalarına olanak sağlamaktadır.
  
VİZYON
 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gençliğe yönelik yürütülen tüm çalışmalar için bir platform ve çatı oluşturmak. 
 
MİSYON
 
“GAP Bölgesi’nde gençliğin sorunlarının farkına varmalarını, tanımlamalarını ve çözümü için inisiyatif kullanabilmelerine fırsat yaratmak; gençlerin yerel karar alma süreçlerine katılımı için kolaylaştırıcı işlev görmek; sosyal gelişimlerini desteklemek, mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak ve toplumsal sorunlar karşısında duyarlılığını artırarak toplumsal düzeyde liderlik rolü görmesin sağlamaktır.
 
STRATEJİK AMAÇLAR
 
Amaç 1: GAP Bölgesinde gençlik sorunlarını her düzeyde dile getirmek ve gençlerin bakış açısından bunlara yönelik çözümler üretmek
 
Amaç 2: Gençlerin karar alma süreçlerine ve toplusal yaşamda etkin katılımlarını sağlamak
 
Amaç 3: Gençlerin sosyal gelişimlerini desteklemek ve mesleki becerilerini geliştirmek
 
Amaç 4: Gençlerin toplumsal sorunlar karşısında duyarlılığını artırarak toplumsal bir aktör işlevi görmesine yardımcı olmak
 
Amaç 5: Gençlik ve Kültür Evlerinin; kurumsallaşma süreci tamamlanarak, yereldeki yapılan/yapılacak gençlik çalışmalarının gerçekleştirildiği bir platform haline getirmek, bölgedeki gençlik kuruluşları ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında bilgi akışını sağlamak.